Pengertian dan Tingkatan Para Sahabat Nabi Muhammad SAW

Dalam postingan kali ini saya akan membahas tentang sahabat nabi Muhammad SAW yang tentunya mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amiin. Pengertian Sahabat Nabi Muhammad SAW

Menurut para ulama pengertian sahabat nabi yaitu orang-orang yang hidup pada masa atau pada jaman Nabi Muhammad SAW yang pernah melihat Nabi Muhammad SAW, Mengimani beliau dan mati dalam keadaan islam. Apabila ada orang yang waktu bertemu atau berkumpul dengan Rasulullah dalam keadaan beriman, kemudian dia murtad atau keluar dari Islam, maka orang tersebut tidak termasuk (tidak digolongkan) sebagai sahabat. Sebab waktu mati dia tidak dalam keadaan beriman tapi sudah murtad. Sahabat-sahabat nabi sangat banyak tetapi ada beberapa sahabat nabi yang sangat tinggi kedudukan nya bahkan di jamin masuk surga.


Tingkatan-tingkatan Sahabat Nabi Muhammad SAW

Seperti sudah di jelaskan diatas, Sahabat Nabi Muhammad SAW sangat banyak dan terbagi kedalam beberapa tingkatan. Tingkatan para sahabat yaitu Para sahabat yang masuk islam di mekah sebelum melakukan hijrah seperti khulafa'ur Rasyidin, Para sahabat yang mengikuti majelis Darunnadwah, Para sahabat yang ikut serta berhijrah ke negeri Habasyah, Para sahabat yang ikut serta pada bai'at Aqabah pertama, Para sahabat yang ikut serta pada bai'at Aqabah kedua, Para sahabat yang berhijrah setelah sampainya rasulullah ke Madinah, Para sahabat yang ikut serta pada perang Badar, Para sahabat yang berhijrah antara perang Badar dan perjanjian Hudaibiyyah, Para sahabat yang ikut serta pada bai'at Ridhwan, Para sahabat yang berhijrah antara perjanjian Hudaibiyyah dan fathu Makkah, Para sahabat yang masuk Islam pada fathu Makkah, Dan bayi-bayi dan anak-anak yang pernah melihat rasulullah pada fathu Makkah.


Beberapa Sahabat Nabi Muhammad yang Masuk Islam di Mekah

Para sahabat yang masuk islam di Mekah diantaranya adalah :

1. Ali bin Abi Thalib

2. Abu Bakar ash-Shiddiq

3. Umar bin Khattab

4. Utsman bin Affan

5. Zaid bin Haritsah
Demikian sedikit pembahasan dari saya mengenai sahabat nabi Muhammad SAW semoga bermanfaat untuk kita semua, Amiin.